This Week
Sat 2nd December
@ 6:00 PM
Minn Got-tagen Ghal gon-nar
Sun 3rd December
@ 5:00 PM
Minn Got-tagen Ghal gon-nar
This Month
Sun 17th December
@ 10:00 AM
Il-Little Mermaid
Sun 17th December
@ 4:00 PM
Il-Little Mermaid
Sat 23rd December
@ 7:30 PM
Il-Little Mermaid
Tue 26th December
@ 2:30 PM
Il-Little Mermaid
Tue 26th December
@ 4:00 PM
Il-Gzira tat-Tezor
Tue 26th December
@ 7:30 PM
Il-Little Mermaid
Wed 27th December
@ 7:00 PM
Il-Little Mermaid
Thu 28th December
@ 7:00 PM
Il-Little Mermaid
Thu 28th December
@ 7:30 PM
Il-Gzira tat-Tezor
Fri 29th December
@ 7:00 PM
Il-Little Mermaid
Fri 29th December
@ 7:00 PM
Il-Gzira tat-Tezor
Sat 30th December
@ 7:00 PM
Il-Little Mermaid
Sat 30th December
@ 7:00 PM
Il-Gzira tat-Tezor